DINGAN: മോഹന്‍ലാലിനെപ്പോലെ മകന്‍. പ്രണവിന്റെ ഹിമാലയം യാത...: മോഹന്‍ലാലിനെപ്പോലെ മകന്‍ പ്രണവും സഞ്ചാരപ്രിയനാണ്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷം പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രകള്‍ ചെയ്യുകയാണ് പ്രണവ്....
The Eravikulam National Park perched 7,000 ft above sea level, is breathtaking in its size and diversity of flora and fauna.Situated in Devikulam Taluk of Idukki District, the Park originally established to protect the endangered Nilgiri tahr was elevated to a National Park considering its ecological, faunal, floral, geo-morphological and zoological significance. This land of the Neelakurinji, the flower that blooms once in twelve years painting the hillsides blue, lies 16 km northeast to Munnar and is just 7 km from the Rajamalai hills.
A former hunting preserve of the British planters, the Park today exemplifies wildlife at its best. The Atlas Moth, the largest of its kind in the world is one of the major attractions here. But the pride of the Park is the Nilgiri tahr. A highly endangered species of wild goat indigenous to the area, the tahr is the mascot of Munnar. With the highest peak south of the Himalayas - the Anamudi, located here, nature enthusiasts have ample opportunities for trekking expeditions and wildlife spotting.

Ecotourism Activities

A protected National Park, trekking and other activities at Eravikulam are limited to the tourism zone that is approachable by vehicles and is a high altitude rocky precipice. The view of the valley from here is fabulous and offers a satisfying trip for trekkers. A good pastime is the Lakhom Falls Trail involving a one-day trek from the waterfall to Pakkumarathery where trekkers can have a look at the Anamudi Peak and opt for an overnight stay at the Log House. The Park area also offers excellent opportunities for Rainbow Trout angling.
For nature and wildlife enthusiasts, 25 species of mammals are found here, of which 5 are endemic to the Western Ghats. More than 120 species of birds and 100 varieties of butterflies have been recorded here, as also the Atlas Moth and 20 species of amphibians. Covered mostly with rolling grasslands, several patches of shola grasslands are found in the upper parts of the valley which is exceptionally rich in balsams and orchids including the long-thought extinct variety - Brachycorythis wightii.

In and Around

Munnar, the renowned hill station of Kerala, famed for its tea plantations and cool salubrious clime, is close to the Park. Athucacad and Cheeyapara Falls, Mattupetty and Sethuparvathipuram Dams, Lockhart Gap, Pothanmedu, Nyamakad Gap, Director's Leap Viewpoint etc. are some of the interesting places to see here. Palkulamedu, Parakulam, Kulamavu, Anaward and Painavu are a few of the wonderful trekking trails.

Accommodation

In addition to the PWD Rest House in Munnar as well as the Government Guesthouses in Munnar and Devikulam, there are several fabulous resorts that also offer a variety of facilities ranging from Ayurvedic massages to sightseeing tours.

Accessing Eravikulam

Location: The Park bordered on the north by the Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and on the south by the tea estates of Munnar, is 13 km northeast of Munnar.
Altitude: 450 m to 748 m above sea level.

Distance

Air: The Park is accessible from Kochi (Kerala) and Coimbatore (Tamil Nadu) airports, which are located at about 148 km and 175 km respectively.
Rail: The nearest railway station in Kerala is Aluva (120 km from Munnar) and Coimbatore (165 km) in Tamil Nadu.
Road: Munnar is the nearest town (13 km). Eravikulam is also well connected by roads from Kerala and Tamil Nadu.
For enquiries and bookings, contact:
Wildlife Sanctuary Office, Munnar Ph: 04865-231587
District Tourist Promotion Council, Idukki, Ph: 04862-232248 Munnar, Ph: 04865-231516


Chimmini Wildlife Sanctuary, established in 1984, is situated at the Mukundapuram taluk of Thrissur district. The headquarters of this sanctuary is at Echippara which is 28 kms away from Amballoor village in the north direction. Amballoor is 12 kms away from Thrissur town. A dam was constructed across the Chimmini river at 75m, above the sea level. Due to this, a large section of forest was cleared during 1976-83 period. This sanctuary, consisting of the watershed areas of Kunumali and Mupliyam rivers, is encircled by hills.This area was dense forest 200 years ago. Local chieftains who were having control and ownership over the forest and the timber merchants had been plundering this forest. Though scientific felling and implementation of forest laws had been introduced, depletion of forest resource could not be supplanted. However, present protective measures show the signs of improvement. 
          A part of the Chimmini wildlife sanctuary lies adjacent to the Peechi-Vazhani wildlife sanctuary and the other part to Parambikulam wildlife sanctuary. All kinds of flora found in rain forest are seen here.The altitude of Chimmini dam area varies from 40m to 1110m to the eastern direction. Punda peak which is situated at the eastern side of the sanctuary has an altitude of 1116m. Chimmini wildlife sanctuary lies between the longitude 10° 22' to 10° 26' and latitude 76° 31' - 76° 37' at the western valley of Nelliyampathi.        Spanning an area of 85 sq km on the western slopes of Nelliyampathy, the Chimmini Wildlife Sanctuary is just a two-hour drive from Kochi in the Mukundapuram Taluk of Thrissur, the Sanctuary provides an exhilarating experience for nature enthusiasts. Established in 1984, a section of Chimmini lies adjacent to the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and the other part is next to Parambikulam Sanctuary. Dense forests dotted with streams and rivers enhance the innumerable trekking trails along the Sanctuary. Encompassing a mixture of tropical evergreen, semi evergreen and moist deciduous forests, the lush surroundings provide an ideal habitat for flowering plants, birds, butterflies and wildlife.

Ecotourism Activities
         Trekking and camping in the wilderness of Chimmini present a prize bonanza for the avid bird and butterfly watchers. With more than 160 species, the avian life here is spectacular and the lucky ones might just spot the Southern Birdwing, India's largest butterfly or the Blue Mormon, the second largest butterfly in the Western Ghats. The Atlas Moth, the largest in the world is also spotted here along with other common varieties like the mormon, tiger, sailor and crimson rose. Many animals including rare species like the lion tailed macaque can also be seen here.
Trekking Trails - Trekking expeditions are organized by the Forest Department in and around the Sanctuary. Half day or three-hour treks cover the outer rings of the Sanctuary while one-day trips take tourists deep into the forests.
Bamboo Rafting - The riverside can be explored through bamboo rafting trips which extend from two hours to a full day. But the high point of all expeditions is the Moonlight Sonata that involves rafting on full moon nights.
Accommodation
     Inspection Bungalow near the dam is the closest stay option. Amballoor which is just 12 km away has several hotels.
Location: In Varandarapilly Village in Mukundapuram.
Altitude: Ranges from 40 m at the dam site to 1,116 m above sea level. The highest point is Punda Peak on the eastern side.
Distance
Air: The nearest airport is Cochin International Airport, 50 km away.
Rail: Nearest railhead is at Thrissur, 37 km away.
Road: Only 25 km from Amballur junction on the Kochi-Thrissur NH-47 route.
For enquiries and bookings, contact:
Wildlife Sanctuary Office, Peechi, Ph: 0487-269 9017
District Tourist Promotion Council Office, Thrissur, Ph: 0487-2320800


 • ST. ANGELOS FORT
 • ARALAM WILDLIFE SANCTUARY
 • ILLIKKUNNU
 • KOTTIYOOR
 • PARASHINIKKADAVU
 • MAHI
 • EZHIMALA
 • PAYYAMBALAM BEACH
 • PARASSINIKKADAVU SNAKE PARK
 • THALASSERI FORT
 • PAYYANNUR
 • DHARMMADAM
 • MUZHAPPILANGHADU BEACH
 • PAZHSSI DAM
 • MEENKUNNU BEACH


 • ANANDHAPURAM
 • BEKAL FORT
 • KAPPIL BEACH
 • PAANDYAN KALLU
 • MANJESWAR
 • CHANDRAGIRI FORT
 • VEERAMALA
 • HOSDURG FORT
 • KOTTANJERI
 • RANIPURAM
 • NILESWAR

Located in the Western Ghats, Peppara Wildlife Sanctuary lies 50 km northeast of Thiruvananthapuram city, in Nedumangad Taluk. Formerly part of Paruthipally, the Sanctuary includes portion of the Palode and Kottoor Reserve Forests and covers an area of 53 sq km. Considering the ecological significance of the area, it was declared a Sanctuary in 1983. About three major forest types including the southern hilltop tropical evergreen, west coast semi-evergreen and southern moist mixed deciduous forests are seen in this Sanctuary. Enclosing a dam, thick forests, eucalyptus plantations, crystal clear streams and rocky terrain that sustain rich fauna, the Peppara Wildlife Sanctuary is a delightful ecotourism zone. Around 13 tribal settlements exist in scattered pockets within this Sanctuary.

Ecotourism ActivitiesPeppara is a haven for birdwatchers and butterfly lovers as the area is inundated with a rich variety of rare moths and butterflies. With its diverse variety of forest types and hilly terrain, the Sanctuary supports an assortment of wildlife including tigers, panther, wild dog, lion tailed macaque, Nilgiri langur and the Malabar squirrel. Water birds like darter, little cormorant, pied king fisher and egrets are also common here, making it doubly satisfying for trekkers and sightseers alike. One or two-day treks are possible, but requires prior permission. The summer months of March to June are ideal for hiking.
In and Around

Ponmudi Hill Station, Lion Safari Park, Kallar, Anappara and Meenmutty Waterfalls are some of the important attractions around here.

Accessing Peppara

Location: Located in Nedumangad in Thiruvananthapuram District, the Sanctuary is accessible from Vithura on the Thiruvananthapuram-Ponmudi Road.
Altitude: 1,715 m above sea level.
Distance
Air: 55 km from Thiruvananthapuram International Airport.
Rail: 50 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.
Road: 50 km from Thampanoor Bus Station. One can take a bus from Vithura (14 km from the Sanctuary) or Nedumangad (30 km).

For enquiries and bookings, contact:
Wildlife Sanctuary Office, Thiruvananthapuram Ph: 0471-2360762
District Tourist Promotion Council, Thiruvananthapuram Ph: 0471-2315397

      Rhodovalley, named so because of the abundance of rhododendrons found here is one of the most spectacular spots in the Munnar hills. The beautiful shola-grasslands of the 'Silent Valley' plateau in Munnar at altitudes over 2,000 metres, sheltering highly endangered species of wildlife are ideal for adventures. A great way to enjoy the landscape is to trek through the various trails that crisscross these mountain paths. The cool mountain air, lush grasslands, gushing streams and the blooming rhododendrons all add to the experience.

Rhododendrons 
Ecotourism Activities
      The Rhodovalley ecotourism packages are based on fixed tariffs. Programme is free for children below 5 years.
Trekking Camps - Starting at the Silent Valley Tea Estate, the trek halts at the Rhododendron Valley Camp, the Land's End Camp and the Lake View Camp.
Back Home to Wilderness Camps (2 days) - Trek from the Silent Valley Estate to a forest hut in approximately 2 hours. Next day, through the valley of rhododendrons to Meesapulimala and then hike down to Silent Valley by evening.
Back Home to Wilderness Camps (3 days) - Trek from Silent Valley to Land's End Camp. Next day, climb to Meesapulimala and then back again to the Rhodovalley campsite. Third day, proceed back to Silent Valley.
Back Home to Wilderness Camps (Kadalar Trek) - Trek from Rajamalai, home of the endangered Nilgiri tahr through thick shola forests to the Orchidarium site at Kadalar. Overnight stay at the camp and return by jeep the next morning to Munnar.
In and Around
    Orchidarium and flower garden adjacent to the KFDC Office on Mattupetty Road. For those interested in seeing the orchid farm at Kadalar, a special nature tour involving a jeep journey and trek to the forests at Kadalar, is available. Mattupetty Dam, Lockhart Gap, Kundala and Devikulam Lakes are other attractions in the vicinity.
Accommodation
    Dormitory facility is available near the KFDC Office at Munnar. Visitors can also opt to stay at the various resorts in and around Munnar.
Accessing Rhodovalley
Location: Perched at 6,000 ft in the Western Ghats at the confluence of three rivers. Adjacent to it is Anamudi, which at 8,841 ft is the highest peak in South India.
Distance
Air: Nearest airport is Cochin International Airport, 121 km away.
Rail: The nearest railhead is Aluva, but the Ernakulam Junction station is better connected to other cities.
Road: NH 49 links Kochi to Munnar. Aluva is about 120 km while Palakkad is 150 km away.
For enquiries and bookings, contact:
Kerala Forest Development Corporation, Kottayam, Ph: 0481-2581204. mail@keralafdc.org
District Tourist Promotion Council Office
Idukki, Ph: 0486-2232248
Munnar, Ph: 04865-231516
     About 4 km from Aryankavu, Palaruvi is a slender thread of water hurtling down from a height of about 300 feet. Situated 75 km from Kollam town on Kollam-Shencottai road, this area was once a retreat for the Maharajas of Travancore. Palaruvi, which literally means 'stream of milk' collects in a little pool below, where visitors are allowed to take a dip. The remnants of yesteryear grandeur in the form of 'mandapams' and a stable can still be seen here. To get to the falls, one has to trek through narrow paths that run through the woods. Covered with dense tropical forests, the scenic beauty of the place enhanced by hills, valleys and cascades, is breathtaking. A sought-after picnic spot, the Palaruvi Falls is managed by the local community and is best visited after the summer months.
Ecotourism Activities

Besides bathing in the delightful waterfall, trekking is the main activity at Palaruvi which attracts a lot of tourists.

Palaruvi Trekking (7 am to 2 pm) - Covering 5 km, this trek to the top of the fall and back, covering streams, ancient caves, evergreen forests and reed breaks of the upper reaches will take about 3 hours. A minimum of 5 trekkers is required at the time of trekking.

Kurishumala Trekking (7 am and 11 am) - A distance of 8 km will be covered during this six-hour trek which involves climbing up to the top of the fall, crossing streams, caves, evergreen forests and reed breaks of the upper reaches of the fall. Visit to the special habitat of the endemic and endangered Chenkurinji (Gluta travancorica) in its natural setting through Vilakkumaram-Rajacoupe up to the state border gives a glimpse of the neighbouring Tamil Nadu. A minimum of 5 trekkers is required at the time of trekking.
In and Around

Aryankavu Shastha Temple where the celebrated festival of Lord Ayyappa's Thirukalyanam takes place, Thenmala Ecotourism offering an array of products for tourists and the Courtallam Falls are nearby places of interest.

Accommodation

The Forest Rest House at Achankovil, the KTDC hotel at Aryankavu, private lodges at Kulathupuzha and Achankovil, all provide comfortable stay for visitors.

Accessing Palaruvi

Location: Situated 75 km from Kollam town on Kollam-Shencottai Road, Palaruvi is about 4 km from Aryankavu.
Distance

Air: Nearest airport is Thiruvananthapuram ( 95 km).
Rail: Nearest railway station is Kollam (broad gauge) and Aryankavu (metre gauge).
Road: 77 km from Kollam town (Kottarakara-Punalur-Thenmala on the NH 208), 85 km from Thiruvananthapuram (Nedumangad-Thenmala-Shencottai) and 15 km from Shencottai (Tamil Nadu).
For enquiries and bookings, contact:

Divisional Forest Office, Thenmala, Ph: 0475-2344521
District Tourism Promotion Council Office, Kollam, Ph: 0474-2750170
A forested village situated on the banks of the mighty Achankovil River in Pathanamthitta District, Konni has a long and rich history of man-forest interface. Crisscrossed by numerous streams and rivulets, and the vast expanse of the Western Ghats, Konni is renowned for its Elephant Training Centre - the oldest of its kind in India. One of the first Reserve Forests in the State, the forests in and around Konni were once inhabited by aboriginals. A repository of rich biodiversity, this unique land was constituted into Konni and Achankovil Reserve Forests way back in 1897 and 1901 respectively. The forested tract in this geographical location provides the right climate and environment for the development and sustenance of diverse flora including a variety of medicinal herbs.
Ecotourism Activities
Konni, rich in cash crops is extremely popular for its elephants and 'aanakoodu'. Built in 1941, the Elephant Training Centre or aanakoodu, facilitates elephant viewing, elephant feeding, elephant ride etc. An Elephant Museum, planned to be developed as a complete natural history museum based on elephants, has been set up here. The Elephant Camp at Konni serves as a hub for forest-based ecotourism activities and various other locations in the forest too have been developed as camp sites, which can be accessed through trekking. Visitors going on treks will be assisted by trained guides.
Trekking Trails
Half-day trek to the evergreen forests of Kurichi, Chavarpandy etc. Peruvally in Kallar River is an enchanting location for relaxation after half a day of trekking.
Kattathi, Kottampara and Aluvamkudy are locations, which can be accessed by a one-day trek through sylvan forests.
Manalar-Kumbhavurutty in Achankovil is a rejuvenating waterfall deep inside the forest, which can be accessed by two days of trekking.
Distance
Air:Thiruvananthapuram International Airport is about 110 km away. Cochin International Airport is 165 km away.
Rail: Chengannur railway station is about 35 km away.
Road:About 10 km from Pathanamthitta, the district headquarters.
For enquiries and bookings, contact:
Divisional Forest Office, Konni, Ph: 0468-2242233
Ecotourism Office, Konni, Ph: 0468-2247645
District Tourism Promotion Council Office, Pathanamthitta. Ph: 0468-2229952


Gavi (ഗവി): is a village in Pathanamthitta district ,KeralaIndia. It is located 28 km southwest of Vandiperiyar, a town in Idukki on N.H 220, the highway connecting Kollam and Madurai. Its been said that most enjoyable route to Gavi is the way from Pathanamthitta. The rough journey to Gavi may better be made on a sturdy vehicle like jeep which are available on hire either from Vandiperiyar or from Kumily. Entry passes must be obtained from the Forest Check Post en route at Vallakkadavu. Advance booking with the Kerala Forest Development Corporation Ltd. is highly appreciable wherein such formalities will be taken care of by the Company itself.
A 40 kilometre drive from Kumily, the road leading to the picturesque Gavi is blanketed by tea plantations. The two-hour jeep ride will take you past hills and valleys, tropical forests, sprawling grasslands, cascading waterfalls and cardamom plantations. With more than 260 species of birds, Gavi is a haven for birdwatchers. En route are the Pamba Reservoir and a large tract of reserve forests, so chances of wildlife encounters with endangered species like the Nilgiri tahr and lion tailed macaque are big. Developed into an exclusive ecotourism project, Gavi is listed as one of the must-see places in India. Active involvement of tribals makes Gavi one of its kind in the country.
Gavi is 28 km south west of Vandiperiyar, 14 km from Kumily, near Thekkady.Gavi is inside the ranni reserve forest. Gavi is a part of Seethathode Panchayath in Ranni Taluk. Gavi is part of the Periyar Tiger reserve, and the route can be covered by car from Vandiperiyar. The entrance fee is 25 rupees per person and 50 rupees per vehicle. Cameras are 25 rupees and video cameras are charged 100 rupees. Both day and night stays are available. Forest tent camping is available from November through March.
Ecotourism Activities
       Visitors to Gavi can indulge in trekking, bird and animal watching and boating or canoeing in the placid waters of the Reservoir. Trekking trails to Pullumedu Peak offers a panoramic view of the famed Sabarimala shrine. Visitors can also take along a local guide and an experienced 'elephant chaser' and then hike to Meenar, Chenthamara Kokka and Valley View that gives a spectacular view of a deep ravine and the forest below. Outdoor camping and night safaris are organised to Kullar, Gavi, Pullumedu, Kochu Pampa, Pachakanam or Anathodu. A unique feature of Gavi is night-camping in the forests, where it is possible to pitch a tent in the camping site - a rarity in many Indian forests. Gavi also has a treasure trove of birds for all those avian enthusiasts.
In and Around
    A visit to Paradise Cove at Ninnumulli is a must for all nature lovers. Kullur, Kochu Pampa, Pullumedu and Pachakanam are some of the adjacent places that are worth going to. On the way to Gavi are many places of interest like Kuttikanam, Peermedu and Vandiperiyar from where the road deviates to Gavi. Visitors can also go to the nearby cardamom factory where one can leisurely walk through forests interspersed with spice gardens.
Accommodation
      Besides the accommodation provided in 'Green Mansion', the scenic eco-lodge overlooking the Gavi Lake and the adjoining forests, one can pitch tents amidst the wilderness. Treetop houses where one can enjoy the avian life to the fullest are also available.
Accessing Gavi 
Location: The place is 40 km from Kumily and about 28 km from Vandiperiyar.
Distance 
Air: Madurai Airport (Tamil Nadu) about 140 km away and Cochin International Airport, about 190 km away are the nearest airports.
Rail: Nearest railway station is Kottayam, about 114 km away.
Road: The nearest bus terminal is Vandiperiyar, 18 km from Thekkady.
For enquiries & bookings, contact: 
Kerala Forest Development Corporation, Thiruvananthapuram, Ph: 0471-2320604, Kottayam, Ph: 0481-2581204mail@keralafdc.org
Eco-Tourism Project, Periyar, Ph: 0481- 2581204, 2582640
District Tourist Promotion Council Office, Pathanamthitta, Ph: 0468-2229952